Mungkahi sa WordPress hinggil sa Pagsasalin sa Filipino

Kanina ko lamang napansin ang malaking pagbabago sa anyo ng WordPress na malimit kong puntahan. Isinalin na sa Filipino ang mga salitang dati’y sa Ingles lamang makikita, ang mga salitang may kaugnayan sa wika ng kompiyuter. Isang pambihirang himagsikan na naman ito sa himpapawid, at dapat tapikin sa balikat ang sinumang gumawa ng naturang proyekto.

Kaya kapag dumako ka sa iyong dashboard, mababasa ang gaya ng “Magsulat,” “Pamagat,” “Pangasiwaan,” “Mga Tag,” “Mga Kaurian,” “Ilathala,” at iba pa.  Bagaman kulang pa ito, naniniwala ako na balang araw ay mapakikinis ang naturang tumbasan, at hihigtan kahit ang orihinal na padron nito sa Ingles.

Nais kong mag-ambag sa pagsasalin ng mga salita, at heto ang ilan na maaaring isaalang-alang ng WordPress.com at WordPress.org:

1. Visit Site—Dumalaw; Lipat-Pook
2. Design—Disenyo
3. Comments—Puna
4. Upgrades—Paangat
5. My Account—Akawnt ko
6. My Dashboard—Pisara ko
7. New Post—Bagong Akda
8. Log Out—Umalis
9. Log In—Lumagda
10. Blog Info—Blog Tala
11. Random Post—Ramdom Akda
12. Subscribe to blog—Blog Suskrisyon
13. Add to blogroll—Idagdag Blog-listahan
14. Blogroll—Blog-listahan
15. Report as Spam—Iulat na Spam
16. Report as Mature—Iulat Pantigulang
17. Howdy—Kumusta
18. Help—Tulong
19. Forum—Forum (walang pagbabago); Talakayan
20. Turbo—Turbo (walang pagbabago)
21. Support—Panuhay; suporta
22. Settings—Anyo
23. Users—Mga Tao
24. Permalink—Kawing Ganap
25. Link—Kawing
26. Internal link—Kawing Panloob
27. External link—Kawing Panlabas
28. Page—Pahina
29. Post—Akda
30. Save—Ipasok
31. Upload—Ikarga
32. Keep this post private—Ilihim ang akdang ito
33. Stick this post to the front page—Idikit ang akdang ito sa unang pahina
34. Draft Saved at—Ipinasok ang borador noong
35. Word count—Bilang ng salita
36. Related—Kaugnay
35. Manage all comments—Ayusin lahat ang puna
37. Manage all categories—Ayusin lahat ang kategorya
38. Category—Kategorya
39. Manage all tags—Ayusin lahat ang tag
40. View Drafts—Silipin ang borador
41. Mga Kaurian—Mga Uri; Mga Kategorya
42. Add Media—Idagdag ang midya
43. Add New Category—Idagdag ang Bagong Kategorya
44. Excerpt—Sipi
45. Template—Balangkas; Padron
46. Password—Hudyat; kontrasenyas
47. Comments and Pings—Puna at Pukol
48. Link Categories—Kategoryang Kawing
49. Media Library—Imbakang midya
50. Visual—Biswal
51. bold—matingkad
52. italics—italiko; pahilis
53. bold-quote—matingkad-sipi
54. delete—burahin
55. Insert—ipasok
56. image—larawan
57. code—kodigo
58. lookup—tingnan
59. close tags—isara ang bukas na tag
60. Global Dashboard—Pandaigdigang Pisara
61. Tag Surfer—Hanap Tag
62. Statistics—Estadistika
63. Edit Profile—Edit Tanaw
64. Contact Support—Tawag Tangkilik
65. Publish—Ilathala
66. Advanced Option—Abanseng Pili
67. Entries RSS—Lahok RSS
68. Comments RSS—Puna RSS
69. Leave a Reply—Tumugon dito
70. Recent Comments—Sariwang Puna
71. Incoming links—Kawing Papaloob
72. Theme—Tema
73. Change Theme—Baguhin ang tema
74. Last edited by—Pinakabagong edit ni
75. Most used—Malimit gamitin
76. Search—Hanapin 

Mga mungkahing pagbabago ito na maaaring magamit sa tumbasan ng WordPress. Ginawa ko ito dahil naniniwala ako sa bayanihang konsepto ng WordPress, at sa magandang ibubunga ng gayong pagtutulungan. Kung hindi kikilos ang mga Filipino ay matatagalan bago maisakatuparan ang pangarap na tagumpay ng wikang Filipino. Hinihikayat ko rin ang mga kapuwa ko blogista na paunlarin ang nasabing tumbasan—at magbigay ng pinakamararahas ngunit pinakamatitinong puna at mungkahi—nang magkaroon naman ang mga Filipino ng matatawag na WordPress Filipino.

Isang puna lamang ang nais kong itampok. Nawa’y baguhin ng WordPress ang taguring “Tagalog” para sa mga akdang nasusulat sa wikang Filipino. Masyadong limitado ang “Tagalog” at naisasantabi ang iba pang blogistang nagsusulat sa iba pang lalawiganing wika sa Filipinas.  “Filipino” ang tumpak na taguri para sa gayong akda—na sumasaklaw sa buong bansa—dahil ang karamihan ng mga akda sa “WordPress Tagalog” o “Tagalog WordPress” ay hindi naman talaga Tagalog bagkus bagong anyo ng umiiral na wikang Filipino.

Ano’t anuman, dapat magbunyi ang lahat ng Filipino at nagmamahal sa wikang Filipino sa mga bagong pangyayari sa WordPress. Narito na ang himagsikan, ang himagsikang panghimpapawid na isinusulong ng Filipino para sa ikauunlad ng mga Filipino.