Panahon ng Pasadya

Maskara (2009), kuha ni Beth Añonuevo.

Maskara (2009), kuha ni Beth Añonuevo.

Maramihang produksiyon ang tatak ng kasalukuyang panahon, at ito ay umaayon sa tagapangalakal imbes na konsumidor. Isinasagawa ang maramihang produksiyon upang mahigit ang tubo sa produkto, mapabilis ang paglikha ng mga bagay, lumikha ng kumbensiyon o uso, magtaguyod ng pabrikang may monopolyo ng disenyo at tatak, magtatag ng malawakang kaayusan, at magpalaganap ng isahang panlasa at pananaw. Maramihang produksiyon ang isa ring ikinakatwiran ng mga negosyante upang mapababa umano ang presyo ng kalakal, halimbawa na ang aklat, damit, prutas, at sapatos. Bukod dito ay napagagaan ang pagtuturo ng paggamit ng kasangkapan o aparato, halimbawa na sa pagpapakilala ng bagong kompiyuter, selfon, kotse, at lutuan.

Sa maramihang produksiyon, kontrolado ang disenyo at nilalaman ng produkto para sa malaking bahagi ng populasyon, at anuman ang mga ito ay alinsunod sa pakana ng mayhawak ng makinarya ng paggawa. Nagiging malaking negosyo ang maramihang produksiyon, ngunit nakapagbubunga rin ito ng nakababatong kumbensiyon, kalakaran, at kaisipang de-kahon. Pumapabor ang maramihang produksiyon sa panig ng malalaking negosyo, at ang paglikha ng produkto ay lumalayo sa pangangailangan ng mga tao at pook samantalang pumapanig sa lubos na pagtubo ng negosyo. Nagbubunga ng reaksiyon ang maramihang produksiyon, at isa rito ang penomenon ng “pasadya” o “pagpapasadya” [customization].

Umiiral ang pasadya bilang pagbalikwas sa kumbensiyong itinatadhana ng maramihang produksiyon. Sa pagpapasadya, naigigiit ng indibidwal o pangkat ang sarili nitong disenyo at nilalaman ng produkto. Halimbawa na rito ang pagpapasadya ng awto o motorsiklo, na binabago hindi lamang ang gulong o kulay, bagkus maging ang estereo, salamin, ilaw, makina, at kung ano-ano pang bahagi ng sasakyan. Hindi malalayo rito ang pagpapasadya ng pantalon, tisert, o sapatos na pawang iniaangkop sa pangangailangan ng tao na nagsusuot habang isinasaalang-alang ang kaniyang panlasa sa moda, porma, propesyon, at panlabas na anyong ibig ipamalay sa madla. Ang pagpapasadya ay matutunghayan kahit sa paglikha ng blog o pook-sapot, at waring nagpapakilala na natatangi ang mga may-ari niyon bilang manunulat, tagadisenyo, at manlilikha.

Ibinibigay ng pagpapasadya ang anumang nabigong ihain ng maramihang produksiyon. Ang pagpapasadya ay maaaring magtampok ng pagpapasimuno ng kabaguhan o uso, at ang anumang pagbabago sa produkto ay laging humahamon sa orihinal na pagkakabuo ng isang bagay. Halimbawa, ang pagpapasadya ng sapatos ay maaaaring isaalang-alang ang kumbensiyon ng pagsasapin sa paa, ngunit higit pa rito ay nagiging kapaki-pakinabang ito kung umaangkop sa talampakan, sakong, at bukong-bukong upang maisaayos ang anumang pisikal na pinsala sa paa. Ang pagpapasadya ng kompiyuter ay maaaring nagsasaalang-alang sa trabaho ng manunulat, at anumang programang nakalahok doon ay para sa pagpapabilis ng trabaho at pagbubuo ng panibagong disenyo.

Nagiging makapangyarihan ang pagpapasadya dahil kaya nitong uyamin ang malalaking negosyo. Sa pagpapasadya ng sopa, halimbawa, ang upuan ay maaaring malahukan ng malikhaing guniguni ng nagpapagawa, at ang gumagawa ay napipilitang mag-isip at lumikha ng muwebles na lampas sa karaniwan. Naisasaalang-alang ang espasyo ng bahay, ang kulay ng paligid, at ang pangangailangan ng pamilya. Sa larangan ng agrikultura, ang pagpapasadya ng makinaryang pambukid ay naisasaalang-alang ang lupain, ang panahon, ang lakas-paggawa, at ang pagpapalago at pag-aani ng mga pananim. Kahit ang pagpapasadya ng estereo ay kumakasangkapan sa bisa ng pagrereksiklo ng mga piyesa, at sa kombinasyon ng mga luma at bagong bahagi ay mailuluwal ang bagong disenyo.

Ang pagpapasadya ay may kapakinabangan sa kapuwa mayaman o dukha. Ang pagpapasadya ng mayaman para sa kaniyang kagamitan ang magtatakda ng henyo at galing ng nagpapagawa at gumagawa. Ang pagpapasadya ng dukha para sa kaniyang kasangkapan ay nagpapalitaw ng kaniyang talino at kahusayan mulang pagkokomponi hanggang reimbensiyon ng mga produktong dating saklaw lamang ng mga maykaya. At ang pagpapasadya ninuman ay maaaring walang kinalaman sa kaniyang uri o kasarian, ngunit higit na nagpapalutang ng kadalubhasaan sa isang larang, gaya sa sining o inhinyeriya o medisina. Ibig sabihin, ang pagpapasadya ang magtatakda ng hanggahan ng bukod-tangi doon sa hanay ng marami ngunit karaniwan o de-kahon.

Nagiging makapangyarihan ang pagpapasadya, dahil ang tatak ng damit ay hindi na lamang basta may pangalan ng mananahi o tagadisenyo, bagkus umaangkop sa pangangailangan o layaw ng konsumidor. Nagiging makapangyarihan ang pasadyang gitara dahil sa kakaibang tunog bukod sa posibilidad na makapagdaragdag iyon sa imahen o alamat sa gitaristang rakista. Nagiging makapangyarihan ang pagpapasadya dahil naibubunyag niyon ang ginhawa, pakinabang, at kung minsan ay yabang ng may-ari. Ang pagpapasadya ay nakatuon para sa indibidwal, na magtatanghal ng kaniyang kaakuhan, at ang ganitong rebeldeng pagtanaw ay maituturing na pagsalungat sa kumbensiyong itinatadhana ng malalaking negosyo at malawak na lipunan.

Hindi ako magtataka kung sumapit din ang yugtong may pagpapasadya kahit sa panitikan, tagurian man iyong “vanity publishing.” Sa pagpapasadya, ang pabliser ay maaaaring makipagkutsaba sa awtor kung ano ang ibig nilang ilathala. Ang awtor ang malimit nagsasabalikat ng gastusin sa pagpapalimbag, at naililimbag ang mga aklat nang walang pakialam ang pabliser kung kumita man iyon o hindi. Naigigiit ng awtor ang nais niya kahit sa nilalaman o disenyo, ngunit sa ilang pagkakataon ay napalalampas kahit ang kaniyang malikhaing katangahan at pananaw sa katotohanan. Sa ganitong pangyayari, napabibilis ang produksiyon ngunit bumababa ang kalidad ng akda. Kung paano malulutas ang ganitong gusot ang isa pang dapat pag-isipan ng sinumang ibig pumalaot sa paglalathala ng sarili’t pasadyang akda.