“Sa pagitan ng estado at simbahan,” ni Isabella Ramirez

Sa pagitan ng simbahan at estado

ni Isabella Ramirez

Sa pagitan ng simbahan at estado
Ay may kung sinong nagsasalita,
At lumalagom sa wika ng kerubin:

Itindig ang dambuhalang koliseo
Para sa darating na embahador
ng konsiyerto, isports, at politika.

Kaysikip at kayliit ng mga kapilya
Para sa dibinong eroplano, limosin,
At bag na magsasakay sa pananalig.

Kailangan ang pagbubukod kay Cesar
At sa lahat ng kaniyang iniipon
Dahil hindi maluhò ang panginoon.

Sa pagitan ng simbahan at estado
Ay napipiit ang mga tinig sa silid,
At abuloy ang asam ng wari’y berdugo.

Bumabagal ang trapiko ng mga salita,
at isinasahimpapawid ng mga langaw
ang mga nakangangang bungo sa pedestal.

Kayâ may nagsasalita, na marahil
Ay isang anyo ng banal na sanduguan,
At umaasam sa himig ng The Blasters

Para patanyagin ang “Samson et Dalila”
Habang marahang pumapanghi ang gabi                       ,
At humihiyaw ng katarungan ang mga lamok

sa hanggahan ng simbahan at estado.

Koliseo noon, at isang paalala sa magiging basura ngayon.

Koliseo noon, at isang paalala sa magiging basura ngayon.