Salubong sa Bagong Taon, ni Roberto T. Añonuevo

Salubong sa Bagong Taon

Roberto T. Añonuevo

Mga tambák na basúra sa bángketa:
Ságradong pistá ng mga lángaw at dagâ
Bílang matamís na kutyâ sa pásig.
Alimbúkad: Epic raging poetry in search of humanity. Photo by Stijn Dijkstra on Pexels.com